Menu

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O.

WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa
i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług wynajmu obiektów sportowych oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

2. Regulamin został  umieszczony przez Usługodawcę na stronach www Usługodawcy
w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

b. Silnik rezerwacyjny – element systemu teleinformatycznego umieszczony na stronie sport.myslenice.pl, bezpośrednio umożliwiający Usługobiorcy dokonanie rezerwacji on-line usług świadczonych przez Sport Myślenice Sp. z o. o.

c. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

d. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

e. Usługodawca – Sport Myślenice Sp. z o. o., ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice woj. Małopolskie; NIP: 6812005025, REGON: 120948832,

f. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy,

g. Formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,

h. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie sport.myslenice.pl silnika rezerwacyjnego,

i. Dokument autoryzacyjny – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji.

 1. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Sposób dokonania rezerwacji

1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest, jeśli pliki „cookies” nie zostaną zablokowane w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej.

3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

4.  Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.

a. jeżeli rezerwacja dokonywana przez system on-line nie jest zgodna z aktualnym cennikiem, Usługodawca ma prawo ją anulować.

6. Rezerwacji obiektów sportowych można dokonać:

a. na stronie internetowej sport.myslenice.pl,

b. telefonicznie,

c. osobiście w Sekretariacie spółki Sport Myślenice.

III. Proces rezerwacji

1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .

2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

3. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT.

4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

IV.  Cena za usługi

Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej Sport Myślenice Sp. z o. o. – sport.myslenice.pl, zawiera ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej Sport Myślenice.

V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu całkowitej wpłaty określonej w cenniku.

b. Rozliczanie płatności on-line przebiega za pomocą bramki płatniczej Przelewy24.

c. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sport Myślenice Sp. z o.o:

Wpłaty krajowe: numer rachunku bankowego w Polskich Złotych (PLN) –

Małopolski Bank Spółdzielczy: 86-86190006-0020-08001133-0001


d. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

e. W przypadku osobistej rezerwacji obiektów sportowych bezpośrednio w Sekretariacie Sport Myślenice Sp. z o.o, uiszczenie opłaty następuję w formie gotówkowej lub bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej.

 

VI. Potwierdzenie rezerwacji

a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d  poniżej.

b. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę całkowitej opłaty za wybraną usługę.

c. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.

d. Brak wpłaty w terminie określonym w systemie rezerwacji on-line uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług.

VII. Warunki zmian i anulowania rezerwacji

Usługobiorca ma prawo do anulowania rezerwacji w terminie nie później jak 7 dni przed datą wynajmu wybranego obiektu sportowego. Anulowanie rezerwacji po tym okresie lub nie skorzystanie z wybranego obiektu sportowego wiąże się z pełnym poniesieniem kosztów.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.

2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

3. Reklamacja powinna:

a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres sport@myslenice.pl,

b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,

c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 30 dni od daty przesłania.

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019r. poz.1145 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020r. poz. 344) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.

3. Data opublikowania uaktualnionego  regulaminu rezerwacji:  17.04.2020  r.

 

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O.

 1. Obiekt przeznaczony jest do uprawiania tenisa ziemnego według ogólnie stosowanych zasad i przepisów tej gry: ilość grających : 2-4 osoby. Sprzęt do gry: rakiety, stosowne piłki itd. Czas gry: zgodny z wcześniejszą rezerwacją, nie mniejszy niż 1 godzina, w godzinach funkcjonowania kortów. Grający zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania i kończenia gry.

 2. Z obiektu mogą korzystać wszyscy chętni w godzinach funkcjonowania obiektu, po wcześniejszym dokonaniu imiennej rezerwacji kortu oraz opłaceniu przed grą zarezerwowanych terminów. Koszt wynajmu według aktualnego cennika dostępnego na terenie kortów.

 3. Wszystkie wpisy do grafika z wyprzedzeniem większym niż 7 dni /tzw. stałe terminy/ – abonamenty wymagają wcześniejszej opłaty. Abonamenty stosowane będą w okresach miesięcznych – 30 dni. Ostateczne rozliczenie godzin nie wykorzystanych, uwzględniających zasady wymienione w pkt. 10 i 11 dokonywane będzie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po zakończeniu okresu abonamentowego. Po tym terminie godziny niewykorzystane przepadają.

 4. Opłaty za kort pobierać może wyłącznie osoba uprawniona przez SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O.

 5. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do kulturalnego zachowania, zapoznania się i przestrzegania regulaminu kortów. Poszanowania mienia znajdującego się na terenie kortów, stosowania zasad „czystej gry”.

 6. W przypadku niekulturalnego zachowania lub nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie – osoby upoważnione mogą odmówić przyjęcia rezerwacji obiektu.

 7. Korzystający z obiektu zobowiązani są do posiadania stroju sportowego. Zabrania się : stosowania obuwia z korkami oraz innych butów mogących uszkodzić nawierzchnię, jazdy na rowerze, rolkach, wprowadzania psów bez smyczy i kagańca. Palenia papierosów i spożywania alkoholu.

 8. Za kradzież, zagubienie oraz zniszczenie rzeczy wniesionych na teren kortów „SM.” nie ponosi odpowiedzialności.

 9. SM.” nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni w trakcie i tuż po opadach atmosferycznych. Korzystający w tym czasie z kortów tenisowych czynią to na własną odpowiedzialność.

  Rezerwacja może nie dojść do skutku w przypadku dużych opadów atmosferycznych lub jej skutków (zalegająca woda na powierzchni kortu).

 10. Rezerwacja może nie dojść do skutku w przypadku dużych opadów atmosferycznych lub jej skutków (zalegająca woda na powierzchni kortu).

 11. Odwołanie rezerwacji kortu jest możliwe z zachowaniem 24 godzinnego terminu wyprzedzenia. W przypadku nie zachowania powyższego terminu najemca obciążony zostanie pełnym kosztem wynajmu za dany termin.

 12. Korzystający z abonamentów zobowiązani są stosować się do zasad zawartych w punkcie nr 10. W przypadku terminowego odwołania rezerwacji wynajmujący zaproponuje termin zastępczy. Osoby wykupujące abonament mają pierwszeństwo do kolejnych rezerwacji.

 13. Korzystający z abonamentów zobowiązani są stosować się do zasad zawartych w punkcie nr 10. W przypadku terminowego odwołania rezerwacji wynajmujący zaproponuje termin zastępczy. Osoby wykupujące abonament mają pierwszeństwo do kolejnych rezerwacji.

 14. Wszystkie sporne kwestie wynikające z interpretacji zwrotów niedookreślonych oraz zaistnienia sytuacji nie zawartych w regulaminie rozstrzyga upoważniona przez SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O.