Menu

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O.

WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa
i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług wynajmu obiektów sportowych oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

2. Regulamin został  umieszczony przez Usługodawcę na stronach www Usługodawcy
w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

b. Silnik rezerwacyjny – element systemu teleinformatycznego umieszczony na stronie sport.myslenice.pl, bezpośrednio umożliwiający Usługobiorcy dokonanie rezerwacji on-line usług świadczonych przez Sport Myślenice Sp. z o. o.

c. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

d. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

e. Usługodawca – Sport Myślenice Sp. z o. o., ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice woj. Małopolskie; NIP: 6812005025, REGON: 120948832,

f. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy,

g. Formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,

h. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie sport.myslenice.pl silnika rezerwacyjnego,

i. Dokument autoryzacyjny – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji.

 1. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Sposób dokonania rezerwacji

1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest, jeśli pliki „cookies” nie zostaną zablokowane w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej.

3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

4.  Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.

a. jeżeli rezerwacja dokonywana przez system on-line nie jest zgodna z aktualnym cennikiem, Usługodawca ma prawo ją anulować.

6. Rezerwacji obiektów sportowych można dokonać:

a. na stronie internetowej sport.myslenice.pl,

b. telefonicznie,

c. osobiście w Sekretariacie spółki Sport Myślenice.

III. Proces rezerwacji

1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .

2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

3. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT.

4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

IV.  Cena za usługi

Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej Sport Myślenice Sp. z o. o. – sport.myslenice.pl, zawiera ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej Sport Myślenice.

V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu całkowitej wpłaty określonej w cenniku.

b. Rozliczanie płatności on-line przebiega za pomocą bramki płatniczej Przelewy24.

c. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sport Myślenice Sp. z o.o:

Wpłaty krajowe: numer rachunku bankowego w Polskich Złotych (PLN) –

Małopolski Bank Spółdzielczy: 86-86190006-0020-08001133-0001


d. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

e. W przypadku osobistej rezerwacji obiektów sportowych bezpośrednio w Sekretariacie Sport Myślenice Sp. z o.o, uiszczenie opłaty następuję w formie gotówkowej lub bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej.

 

VI. Potwierdzenie rezerwacji

a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d  poniżej.

b. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę całkowitej opłaty za wybraną usługę.

c. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.

d. Brak wpłaty w terminie określonym w systemie rezerwacji on-line uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług.

VII. Warunki zmian i anulowania rezerwacji

Usługobiorca ma prawo do anulowania rezerwacji w terminie nie później jak 7 dni przed datą wynajmu wybranego obiektu sportowego. Anulowanie rezerwacji po tym okresie lub nie skorzystanie z wybranego obiektu sportowego wiąże się z pełnym poniesieniem kosztów.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.

2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

3. Reklamacja powinna:

a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres sport@myslenice.pl,

b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,

c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 30 dni od daty przesłania.

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019r. poz.1145 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020r. poz. 344) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.

3. Data opublikowania uaktualnionego  regulaminu rezerwacji:  17.04.2020  r.

 

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O.

 1. Obiekt przeznaczony jest do uprawiania tenisa ziemnego według ogólnie stosowanych zasad i przepisów tej gry: ilość grających : 2-4 osoby. Sprzęt do gry: rakiety, stosowne piłki itd. Czas gry: zgodny z wcześniejszą rezerwacją, nie mniejszy niż 1 godzina, w godzinach funkcjonowania kortów. Grający zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania i kończenia gry.

 2. Z obiektu mogą korzystać wszyscy chętni w godzinach funkcjonowania obiektu, po wcześniejszym dokonaniu imiennej rezerwacji kortu oraz opłaceniu przed grą zarezerwowanych terminów. Koszt wynajmu według aktualnego cennika dostępnego na terenie kortów.

 3. Wszystkie wpisy do grafika z wyprzedzeniem większym niż 7 dni /tzw. stałe terminy/ – abonamenty wymagają wcześniejszej opłaty. Abonamenty stosowane będą w okresach miesięcznych – 30 dni. Ostateczne rozliczenie godzin nie wykorzystanych, uwzględniających zasady wymienione w pkt. 10 i 11 dokonywane będzie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po zakończeniu okresu abonamentowego. Po tym terminie godziny niewykorzystane przepadają.

 4. Opłaty za kort pobierać może wyłącznie osoba uprawniona przez SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O.

 5. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do kulturalnego zachowania, zapoznania się i przestrzegania regulaminu kortów. Poszanowania mienia znajdującego się na terenie kortów, stosowania zasad „czystej gry”.

 6. W przypadku niekulturalnego zachowania lub nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie – osoby upoważnione mogą odmówić przyjęcia rezerwacji obiektu.

 7. Korzystający z obiektu zobowiązani są do posiadania stroju sportowego. Zabrania się : stosowania obuwia z korkami oraz innych butów mogących uszkodzić nawierzchnię, jazdy na rowerze, rolkach, wprowadzania psów bez smyczy i kagańca. Palenia papierosów i spożywania alkoholu.

 8. Za kradzież, zagubienie oraz zniszczenie rzeczy wniesionych na teren kortów „SM.” nie ponosi odpowiedzialności.

 9. SM.” nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni w trakcie i tuż po opadach atmosferycznych. Korzystający w tym czasie z kortów tenisowych czynią to na własną odpowiedzialność.

  Rezerwacja może nie dojść do skutku w przypadku dużych opadów atmosferycznych lub jej skutków (zalegająca woda na powierzchni kortu).

 10. Rezerwacja może nie dojść do skutku w przypadku dużych opadów atmosferycznych lub jej skutków (zalegająca woda na powierzchni kortu).

 11. Odwołanie rezerwacji kortu jest możliwe z zachowaniem 24 godzinnego terminu wyprzedzenia. W przypadku nie zachowania powyższego terminu najemca obciążony zostanie pełnym kosztem wynajmu za dany termin.

 12. Korzystający z abonamentów zobowiązani są stosować się do zasad zawartych w punkcie nr 10. W przypadku terminowego odwołania rezerwacji wynajmujący zaproponuje termin zastępczy. Osoby wykupujące abonament mają pierwszeństwo do kolejnych rezerwacji.

 13. Korzystający z abonamentów zobowiązani są stosować się do zasad zawartych w punkcie nr 10. W przypadku terminowego odwołania rezerwacji wynajmujący zaproponuje termin zastępczy. Osoby wykupujące abonament mają pierwszeństwo do kolejnych rezerwacji.

 14. Wszystkie sporne kwestie wynikające z interpretacji zwrotów niedookreślonych oraz zaistnienia sytuacji nie zawartych w regulaminie rozstrzyga upoważniona przez SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O.

REGULAMIN Użytkowania strzelnicy

Strzelnica jest własnością Gminy w Myślenicach w Zarządzie SPORT Myślenice Spółki z o.o. Strzelnica dopuszczona jest do strzelań na podstawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myślenicach z dnia 12.11.2010, Znak PINB. 7353/U/55/10 na podstawie z art. 59, ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Strzelnica posiada stosowne zabezpieczenia i przeznaczona jest do strzelań szkolnych i sportowych z broni palnej krótkiej i długiej o kalibrze 5,6mm /`22cala/ z pociskami z ołowiu lub innego miękkiego materiału na odległość 25 i 50m. Konstrukcja ścian, sufitu, przechwytywaczy oraz kulochwytu strzelnicy zabezpieczają możliwość prowadzenia strzelań na odległość od 10m do 25m z broni krótkiej centralnego zapłonu o kalibrze do 11.45mm. z pociskami o energii początkowej do 1000J.

Strzelania prowadzone są przez pracowników strzelnicy lub osoby określone w umowach.

Strzelania wynikające z umów a określone w dokumentach strzelnicy mogą się odbywać na podstawie pisemnego porozumienia, w którym określone są rodzaje strzelania, osoby odpowiedzialnej za prowadzenie strzelania, termin strzelania z określeniem daty i godzin oraz zgody Prezesa Spółki w Myślenicach.

Na strzelnicy mogą odbywać się następujące rodzaje strzelań:

 1. Strzelania sportowe ze stanowisk w pawilonie strzeleckim z wyznaczonych stanowisk w odległości 50m od kulochwytu dla broni długiej bocznego zapłonu oraz krótkiej bocznego i centralnego zapłonu, określone przepisami i warunkami bezpieczeństwa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego – załącznik 1. Strzelania prowadzić mogą przeszkoleni i upoważnieni Instruktorzy LOK oraz Instruktorzy Strzelectwa Sportowego.

 1. Strzelenia sportowo-obronne prowadzone przez stowarzyszenia sportowo-obronne określone szczegółowymi regulaminami tych organizacji.

 1. Strzelania szkolne i sprawdzające na odległość 10, 15, 20 i 25m z wyznaczonych stanowisk w odległości 25m od kulochwytu dla pracowników służb ochrony, określone odpowiednimi przepisami, zgodnie z instrukcją szkolenia strzeleckiego tych służb i stosownymi przepisami bezpieczeństwa. Strzelania mogą prowadzić określone tymi przepisami osoby z wypełnieniem wymaganych warunków.

 1. Strzelania szkolne i sprawdzające dla jednostek podległych MON i MSWiA z broni krótkiej o określonej energii początkowej pocisku do 1000J na odległość 10, 15, 20 i 25m z wyznaczonych stanowisk w odległości 25m od kulochwytu.

Strzelania te winny być prowadzone z zachowaniem zasad i warunków bezpieczeństwa określonych przepisami obowiązującymi w danych jednostkach.

Do prowadzenia strzelań mogą być dopuszczone osoby upoważnione przez komendantów /kierowników/ tych jednostek.

UWAGA!

W określonym czasie na strzelnicy może być prowadzony tylko jeden rodzaj strzelania!

 • Strzelania sportowe z rubieży 50m do celów ustawionych w odległości 50 i 25m;

 • Pozostałe strzelania określone w pkt. 3 i 4 z rubieży 25m do celów ustawionych w odległościach 10, 15, 20 i 25m.

Warunki korzystania ze strzelnicy

 1. Prowadzący strzelanie:

 • prowadzi strzelanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganymi dla tego rodzaju strzelań oraz warunkami określonymi REGULAMINEM strzelnicy,

 • odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

 • wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, miejsce do treningu na sucho a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,

 • prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy,

 • zapoznaje strzelających z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa

obowiązującymi dla danego rodzaju strzelań.

2. SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

 1. Broń palną na terenie strzelnicy poza stanowiskiem przenosi się rozładowaną, z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest noszenie ich w kaburach, schowaną w pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do jej przenoszenia.

 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.

 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu.

 4. Strzelania i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących na strzelnicy celem.

5. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

 1. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia się do kontroli prowadzącemu strzelanie.

 2. Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń prowadzącego strzelanie.

 3. Strzelający, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

 4. Po komendzie „ S T O P ” / „P R Z E R W I J O G I E Ń” /, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, należy natychmiast przerwać strzelanie.

 5. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

 6. Zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach

i tylko na uwięzi pod ścisłym nadzorem opiekuna.

NA STRZELNICY ZABRANIA SIĘ !!!

 1. Strzelania do innych celów niż tarcze oraz celowania do ludzi;

 2. Wchodzenia na stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie oraz styczności z bronią osobom towarzyszącym;

 3. Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika /właściciela /;

 4. Korzystania ze strzelnicy bez ochraniaczy słuchu;

 5. Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz

przebywania na strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

OSOBY NARUSZAJĄCE REGULAMIN STRZELNICY USUWA SIĘ ZE STRZELNICY!!!