Menu

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

– SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPORT MYŚLENICE Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice; adres mail: sport@myslenice.pl, tel 12 2710544.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, realizacji usługi, w celu realizacji przez Administratora Danych obowiązków prawnych na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania umowy, realizacji uslugi będą upoważnieni pracownicy, współpracownicy, operatorzy pocztowi oraz podmioty uprawnione na podstawie innych umów.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji przez ADO obowiązków prawnych, będą wyłącznie podmioty, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  – Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

 7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia budynki SPORT MYŚLENICE oraz ich bezpośrednie otoczenie są objęte monitoringiem wizyjnym. Administratorem danych systemu monitoringu jest SPORT MYSLENICE.

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy, realizacji usługi.

ZARZĄDZENIE NR 1/2019

Prezesa Zarządu SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O.

Z dnia 14.10.2019r.

W sprawie wprowadzenia do stosowania aktualizacji polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

&1

Ustala się następującą treść polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych:

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

w SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O.

 

Wersja: 1.x

Funkcja

Imię i Nazwisko

Data /podpis

Opracował

Referent ds administracyjno-kadrowych

Beata Ganciarz

14.10.2019

Zatwierdził

Prezes

Michał Funek

14.10.2019

Właściciel:

Zarząd SPORT MYSLENICE SP. Z O.O.

Obowiązuje od:

14.10.2019

 

 1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (dalej „Polityka”) została wdrożona w SPORT MYŚLENICE z siedzibą w Myślenicach 32-400, ul. Zdrojowa 9. (dalej „Administrator danych”), będącej Administratorem Danych Osobowych, i opisuje szczegółowe zasady ochrony i nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

Każde naruszenie zasad Polityki może być uznane za poważne naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub wynikających z umów cywilnych o współpracy i może skutkować konsekwencjami, zgodnie z Kodeksem Pracy lub odpowiednimi przepisami regulującymi zasady współpracy, jak również odpowiedzialnością przewidzianą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Cel powstania dokumentu

Celem powstania niniejszej Polityki jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jak również spełnienie wymagań chroniących prywatność i godność osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych.

Przedmiotem Polityki jest określenie, opisanie i zawarcie, w tym i załączonych dokumentach, zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpieczeń danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Podstawa prawna oraz zakres obowiązywania

Polityka została przygotowana, aby spełnić wymogi:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka obowiązuje przy przetwarzaniu wszelkich danych osobowych w Sport Myślenice.

Sposób postępowania przy przetwarzaniu danych opisany jest w osobnych procedurach i instrukcjach.

Podmioty zewnętrzne, które będą przetwarzać dane osobowe na zlecenie Administratora danych, zgodnie z art.31 ustawy o ochronie danych osobowych, są obowiązane opracować własną dokumentację i zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe zgodnie z wymogami prawa.

IV. Definicje

  1. Administrator Danych Osobowych (Administrator Danych, ADO), rozumiany jako podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, a zadania ADO w ramach Administratora danych realizuje jej prezes.

  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD),

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD nie został wyznaczony. Jego ewentualne zadania może wykonywać ADO, reprezentowany przez prezesa spółki.

  1. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Przez bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O. należy rozumieć zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności, rozliczalności, autentyczności, niezaprzeczalności oraz niezawodności na odpowiednim poziomie.

 • Poufność – oznacza zapewnienie, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom.

 • Integralność – oznacza zapewnienie że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany.

 • Dostępność – oznacza zapewnienie osiągalności lub możliwości do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie przez uprawniony podmiot.

 • Rozliczalność – oznacza zapewnienie, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.

 • Autentyczność – oznacza zapewnienie, że tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana (autentyczność dotyczy użytkowników, procesów, systemów).

 • Niezaprzeczalność – oznacza zapewnienie braku możliwości wyparcia się swojego uczestnictwa w całości lub w części przetwarzania danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu.

  1. Zarząd Administratora danych – organ działający w imieniu Administratora danych pod przewodnictwem Prezesa.

  2. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – organ państwowy powołany do ochrony danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej, działający na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. Posiada uprawnienia do kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy, wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach wykonywania przepisów o ochronie danych osobowych. Zarządza Rejestrem zbiorów danych.

  3. Dane Osobowe, w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Wyjaśnić należy, że osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio oraz że informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działania.

  4. Przetwarzanie danych – wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, w rozumieniu RODO, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

  5. Zbiór danych (Zbiór danych osobowych), w rozumieniu RODO, każdy, posiadający strukturę, zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy ten zestaw jest rozproszony lub podzielny funkcjonalnie

  6. Odbiorca danych – każdy, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem:

 • osoby, której dane dotyczą,

 • osoby upoważnionej do przetwarzania danych,

 • podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych,

 • organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.

  1. System informatyczny, System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych, w tym danych osobowych.

  2. Użytkownik systemu (Operator systemu, Operator danych) – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub informacyjnym (zwanym dalej Systemem). Użytkownikiem systemu może być pracownik, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej.

  3. Państwo trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  4. Porozumienie o EOG – obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz
   trzy kraje EFTA – Islandię, Lichtenstein i Norwegię. Szwajcaria, która jest członkiem EFTA, nie należy do EOG.

  5. Usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

  6. Dane wrażliwe – dane, w rozumieniu RODO, ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

  7. Zabezpieczenie danych w systemie – wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem

V. Sposób przechowywania, udostępniania i modyfikacji Polityki

Polityka została aktualizowana w SPORT MYSLERNICE w dniu 14.10.2019r. jako dokument obowiązujący.

Niniejszy dokument jest przechowywany i aktualizowany w wersji elektronicznej ze względu na czytelność i różnorodność obszarów w których przetwarzane są dane osobowe. Jest on regularnie przeglądany i aktualizowany przez Administratora Danych.

Zmiany w dokumencie Polityki oraz załącznikach wprowadzane są w chwili pojawienia się ważnych okoliczności lub nowego przepisu, istotnego dla spójności i aktualności Polityki, bądź aktualizacji dotychczasowych przepisów dotyczących ochrony lub przetwarzania danych osobowych. Zmiany zatwierdzane są przez Administratora Danych.

Informacje o zmianach podawane są do wiadomości osób uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych w dokumentach formalnych udostępnianych w ustalony wewnętrznie sposób.

W przypadku zatwierdzenia nowej wersji Polityki jest ona drukowana, a wydruk dołączany jest do prowadzonej dokumentacji ochrony danych osobowych. Załączniki są przechowywane wyłącznie
w formie elektronicznej. Ich wydruk następuje tylko w razie zaistnienia takiej konieczności,
na zlecenie Administratora Danych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Dokument Polityki, wraz z załącznikami, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora danych i jest klasyfikowany jako dokument wewnętrzny.

VI. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych może następować tylko w uzasadnionych przypadkach, na warunkach określonych niniejszą Polityką oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi,

 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.

Zgoda powinna wyraźnie obejmować pozwolenie dla Administratora danych na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,

 1. zezwalają na to przepisy prawa (np. przepisy prawa pracy),

 2. jest to niezbędne w celu wywiązania się z umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy,

 3. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań publicznych

 4. jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych lub osób trzecich, którym przekazywane są dane do których należą , a w szczególności:

  • marketing bezpośredni usług lub własnych produktów,

  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Rejestracja zbiorów danych osobowych

 1. Dane osobowe, z wyłączeniem Danych wrażliwych, mogą być przetwarzane , zgodnie z zapisami RODO, po wprowadzeniu przez ADO odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zabezpiecząjących dane i zaprowadzeniu RCP.

 2. Dane wrażliwe mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie za zgodą Administratora Danych.

Bez uprzedniej zgody Administratora Danych przetwarzanie danych wrażliwych jest zabronione !

VII. Obowiązki wobec osób których dane osobowe są przetwarzane.

 1. W razie przetwarzania danych osobowych obowiązkiem ADO jest spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art 13 RODO, czyli poinformowanie osoby, której dane osobowe dotyczą, w szczególności o:

 1. celu zbierania danych osobowych,

 2. celu wykorzystywania danych,

 3. uprawnieniach osoby do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 1. Na żądanie osoby, której dane osobowe są przetwarzane, należy udzielić jej,
  informacji na temat wykorzystywania jej danych osobowych
  (celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych oraz źródła uzyskania danych).

 2. Na żądanie osoby, której dane osobowe są przetwarzane, jej dane mogą zostać uzupełnione, uaktualnione, sprostowane, względnie czasowo lub w sposób trwały może zostać wstrzymane ich przetwarzanie. O ile dane zostały udostępnione innym Administratorom Danych należy ich bez zbędnej zwłoki powiadomić o dokonanym uaktualnieniu, sprostowaniu lub zastrzeżeniu.

VIII. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych, obowiązki użytkownika systemu.

Za bezpieczeństwo danych osobowych odpowiedzialna jest każda osoba
przetwarzająca dane osobowe – w SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O. lub na zlecenie Administratora danych.

 1. Użytkownik Systemu, Operator Danych odpowiedzialny jest za:

 1. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, niniejszą Polityką oraz jej załącznikami

 2. zachowanie szczególnej ostrożności przy gromadzeniu danych, aby dane te były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,

  • zbierane wyłącznie dla wskazanych, zgodnych z prawem, celów i nie były poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 1. poprawne korzystanie z Systemu oraz manualne i automatyczne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powierzonymi obowiązkami i kompetencjami,

 2. informowanie Zarząd Administratora Danych lub jeśli jest wyznaczony Administratora Bezpieczeństwa Informacji o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w działaniu Systemu lub przy przetwarzaniu danych osobowych,

 3. stosowanie zasad Polityki haseł i uwierzytelniania,

 4. utrzymywanie w ścisłej tajemnicy haseł, którymi się posługuje,

 5. zmianę hasła w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia, że z hasłem mogły zapoznać się osoby trzecie i niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Zarządu Administratora Danych.

 1. Za właściwe zabezpieczenie zbiorów danych osobowych osób zatrudnionych i współpracujących ze Spółką zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki, odpowiedzialne są osoby gromadzące i przetwarzające te dane w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i innych prac na rzecz Administratora danych.

 2. Administrator Danych zobowiązany jest odebrać od każdego Operatora Danych „Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przetwarzanych danych”

 3. Wszystkie osoby mające dostęp do zbiorów danych osobowych zobowiązane są przestrzegać wymogów ochrony danych osobowych określonych odpowiednimi przepisami prawa, jak również niniejszą polityką oraz Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi.

 4. Naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej Polityki może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych lub umów cywilno-prawnych (jeśli zawierają one odpowiednie zapisy dotyczące ochrony przetwarzania danych osobowych w Sport Myslenice)

IX. Wymogi i informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych

1. Obszar w którym przetwarzane są dane osobowe

Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są w Administratorowi danych dane osobowe jest treścią osobnego dokumentu stanowiącego załącznik oraz w rozdziale II „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych„

Informacje są przedstawione z zachowaniem podziału na:

  1. strefę przetwarzania danych osobowych, czyli pomieszczenia biurowe Administratora danych w którym dane są przetwarzane przez Administratora Danych,

  2. strefę specjalną, w skład której wchodzą serwerownie w których dane są przetwarzane przez Administratora Danych,

  3. strefę w której są przetwarzane dane osobowe powierzone przez Administratora Danych do przetwarzania innym podmiotom, w tym w oparciu o pełnomocnictwo do dalszego powierzania przetwarzania,

  4. strefę w której są przetwarzane dane osobowe powierzone do Administratora danych przez innego Administratora Danych, jako procesorowi, do przetwarzania.

Wydzielenie obszarów c) i d) ma na celu podział odpowiedzialności i uprawnień w zakresie

przetwarzania danych powierzanych do i z Administratora danych

2. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz z bazami danych w których przetwarzane są dane osobowe oraz listą programów i narzędzi zastosowanych do ich przetwarzania jest treścią osobnego dokumentu stanowiącego załącznik.

X. Postępowanie w przypadkach stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych

Zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych określa „Instrukcja postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych”, stanowiąca Instrukcję do niniejszej Polityki.

XI. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzania danych

Celem zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych wprowadza się odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Opis środków technicznych i organizacyjnych służących temu celowi stanowi załącznik do niniejszej polityki.

XII. Zmiany i udostępnianie tekstu Polityki

 1. Dopuszcza się dokonywanie zmian w niniejszym dokumencie oraz dokumentach powiązanych tylko przez osoby upoważnione, na zasadach opisanych w pkt.V Polityki.

 2. Tekst niniejszej Polityki wraz z załącznikami zostanie udostępniony osobom przetwarzającym dane Administratora Danych, aby mogły się one z nim zapoznać i postępować zgodnie z jej postanowieniami.

XIII. Znajomość Polityki

Do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki oraz stosowania zawartych
w niej zasad zobowiązane są wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w Zbiorze danych osobowych administrowanym przez Administratora danych.

XIV. Pozostałe informacje dotyczące systemów informatycznych i baz danych

Pozostałe informacje dotyczące systemów informatycznych i baz danych są zawarte w „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych”, stanowiącą Instrukcję do niniejszej Polityki.

XV. Załączniki

 • Zał. 1 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

 • Zał. 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dot. ochrony danych osobowych oraz o zobowiązaniu do poufności

 • Zał. 3 – Wykaz pomieszczeń w których są przetwarzane dane osobowe

 • Zał. 4 – Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

 • Zał. 6 – Opis środków technicznych i organizacyjnych

 • Zał. 7 – Rejestr czynności przetwarzania

 • Zał. 8 – Wykaz osób przetwarzających dane osobowe w systemach informatycznych

XI. Dokumenty powiązane

 • Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

 

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do serwisu sport.myslenice.pl, którego operatorem jest Sport Myślenice Sp. z o. o. z siedzibą w Myślenicach, ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice.

Czym są pliki „cookie”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używamy w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu w trakcie procesu rezerwacji.

Jakich plików „cookies” używamy?
W ramach sport.myslenice.pl stosowany jest jeden zasadniczy rodzaj plików cookies: „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Naciśnij klawisz F1 aby wyświetlić pomoc i dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki.

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej oraz w systemie rezerwacji.