Menu

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Sport Myślenice Sp. z o.o.

Na tych stronach zawarte są informacje zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

INFORMACJE O SPÓŁCE

Sport Myślenice Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 9
32-400 Myślenice

Tel. 12 271 05 44
e-mail: sport@myslenice.pl

NIP 681-20-05-025
Regon 120948832

Rachunek bankowy : Małopolski Bank Spółdzielczy w Wielczce Oddział Myślenice
86 8619 0006 0020 0800 1133 0001

Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakow – Śródmieścia w Krakowie Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000334608

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiot działalności Spółki został ujęty w § 6 Umowy Spółki i obejmuje m.in. :

 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 2. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 3. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 4. Działalność obiektów sportowych
 5. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 6. Pozostała działalność związana ze sportem
 7. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 8. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 9. Działalność agentów turystycznych
 10. Działalność pośredników turystycznych
 11. Działalność organizatorów turystyki
 12. Działalność w zakresie informacji turystycznej
 13. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowania
 14. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 15. Pozostałe sprzątanie
 16. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 17. Pozostała działalność związana ze sportem

WŁADZE SPÓŁKI

Na władze Sport Myślenice Sp. z o.o. składają się Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Gmina Myślenice posiada 100 % udziałow Społki.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jego działalności. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres kadencji, która trwa trzy lata.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień Umowy Spółki.

 

Zgromadzenie wspólników
Gmina Myślenice

Rada Nadzorcza
Michał Marcin Kaczmarczyk
Magdalena Ludwika Gorzelany Dziadkowiec
Michał Piotr Baran

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu – Michał Karol Funek

 

MAJĄTEK SPÓŁKI

Struktura aktywów trwałych Spółki na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Lp. w PLN 31.12.2020 r.
1. Aktywa trwałe, w tym: 8 023 064,25
2. Rzeczowe aktywa trwałe 8 023 064,25
3. Należności długoterminowe 0,00
4. Inwestycje długoterminowe 0,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00

 

OGŁOSZENIA

Informacje będą zamieszczane w zakładce Aktualności.

KONTAKT

Sport Myślenice Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 9
32-400 Myślenice

Tel. 12 271 05 44
e-mail: sport@myslenice.pl

NIP 681-20-05-025
Regon 120948832

Rachunek bankowy : Małopolski Bank Spółdzielczy w Wielczce Oddział Myślenice
86 8619 0006 0020 0800 1133 0001